Členská přihláška - Aikido Musubi Dojo

Osobní údaje
 
Kontaktní adresa
 
Zákonný zástupce
 
 
 
 
Souhlasy
 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnutím osobných údajov v rozsahu vyplnenej registrácie ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľuje AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom organizovania tréningov, seminárov, archivácie dosiahnutých športových výsledkov, priradenia platby k prihláške počas trvania členstva dotknutej osoby v AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na adresu aikidomusubi_ba@aikikai.sk. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám (s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori detského letného tábora, seminárov - fyzické a právnické osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení vyššie uvedených aktivít a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

 
 VYHOTOVENIE OBRAZU A VIDEA

Súhlasím s vyhotovením môjho obrazového a zvukového záznamu a/alebo môjho dieťaťa pri aktivitách AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA a so zverejnením záznamov na webovej stránke AMDBA https://www.aikidomusubi.sk (prostredníctvom služby Google Photos), ďalej na facebookovej stránke AMDBA a plagátoch AMDBA a tiež na nástenkách v priestoroch klubu za účelom informovania a prezentácie výsledkov činnosti AMDBA a SAA a to po dobu členstva v AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA a/ alebo členstva v SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCII a 10 rokov po jeho ukončení. Ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa AIKIDO MUSUBI DOJO BRATISLAVA a SLOVENSKEJ AIKIDO ASOCIÁCIE prístup k osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V odôvodnenom prípade má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť emailovou správou zaslanou na adresu aikidomusubi_ba@aikikai.sk. Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Osobné údaje sa neprofilujú, neposkytujú tretím stranám ((s výnimkou ich poskytovania príjemcom, ktorými sa v tomto prípade rozumejú externí organizátori detského letného tábora, seminárov - fyzické a právnické osoby - dojo/ kluby, ktoré sa spolupodieľajú na organizačnom zabezpečení vyššie uvedených aktivít) a nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

 
 ZDRAVOTNÝ STAV, POTVRDENIE O DOBROVOĽNOSTI, TRÉNINGY A PRAVIDLÁ DOJO

Poznám svoj zdravotný stav a nie som si vedomý žiadnych obmedzení. O zmenách zdravotného stavu budem okamžite informovať svojho učiteľa a formou zaslania emailovej správy na aikidomusubi_ba@aikikai.sk.

 

Prehlasujem, že do Aikido Musubi Dojo sa prihlasujem dobrovoľne, poznám stanovy Aikido Musubi Dojo a súhlasím s nimi.

 

Člen má nárok zúčastňovať sa príslušných tréningov podľa veku a technickej vyspelosti, podľa rozvrhu Aikido Musubi Dojo. Aikido Musubi Dojo si vyhradzuje právo na zmeny v rozvrhu.

 

Prehlasujem, že poznám pravidlá dojo. Na tréningoch sa budem riadiť výlučne pokynmi učiteľa, budem dodržiavať etiku v dojo i mimo neho a získané znalosti a zručnosti z bojových umení nezneužijem.

 
 ZASIELANIE INFORMAČNÝCH EMAILOV A POTVRDENIE VYPLNENÝCH ÚDAJOV

Súhlasím so zasielaním informačných e-mailov na zaregistrovanú e-mail adresu.

 

Odoslaním vyplnených údajov beriem na vedomie, že mnou odoslané osobné údaje sú uvádzané správne, úplne a pravdivo. Odoslaním osobných údajov preberám všetku právnu zodpovednosť, ktorá vyplýva z nesprávne uvedených osobných údajov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Bez zbytočného odkladu budem informovať Aikido Musubi Dojo o zmene svojich osobných údajoch.


Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov. V prípade členov do 18 rokov, preberá zodpovednosť zákonný zástupca, ktorý primerane veku poučí svoje dieťa o stanovách Aikido Musubi Dojo , pravidlách a správaní sa v dojo. Zákonný zástupca neplnoletého člena plne preberá práva a povinnosti po odoslaní formulára.

 
provozuje pohodlne.info
Předvyplnit údaje do přihlášky?
Přejete si předvyplnit do přihlášky údaje z vašeho profilu?
Nastala neočekáváná chyba! :(

Nastala neočekáváná chyba! :(

Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti, zkuste stránku obnovit.

Pokud chyba přetrvává, kontaktujte prosím naši technickou podporu na podpora@pohodlne.info. Uveďte prosím adresu stránky, ve které chyba vznikla a co jste chtěli v systému udělat. Děkujeme za každou informaci, kterou nám pošlete.