Opravdu?

Klubové zkoušky vloh retrieverů

Přejít na hodnocení

Pořadatel: Retriever klub CZ - Spolek

Aktualizováno: 12.09.2018 09:00
Datum:
02.09.2018 8:00 - 14:00  
Věk:
0 - 99 let
Kapacita:
50
Cena:
500 Kč
Poznámka k ceně:
700,- pro nečlena RK CZ

Kontaktní osoba

Ing. Jarmila Pokorná
 
603 227 741

Místo konání

 61
503 51 Nový Bydžov
Hradec Králové
Královéhradecký kraj
Česká republika

GPS: 50,22964°, 15,39633°

Podrobnosti

Program:

8:00 hod. sraz účastníků – myslivecká základna MS Skochovice 50°13'47.68"N, 15°23'46.37"E

8:30 hod. veterinární prohlídka psů

9:00 hod.. zahájení zkoušek, přesun do honitby

14:00 hod. vyhodnocení zkoušek a vyhlášení výsledků

Startovné:

500,- Kč pro člena RK CZ

700,-- Kč pro nečlena RK CZ

se hradí bankovním převodem nebo složenkou typu A na účet RK CZ č. 2900706251/2010 var.symbol = členské číslo (jen u členů RK CZ), spec. symbol; 5001092018. Do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno a účel platby.

Doklad o zaplacení je nutné odeslat i s přihláškou, bez dokladu nebude přihláška přijata! Na místě se bude vybírat poplatek za zvěř 200,- Kč a vůdce beze zbraně zaplatí za střelce 100,- Kč.

V případě neúčasti je startovné do I. uzávěrky vratné se stornopoplatkem 100,-. Po I. uzávěrce je již startovné nevratné.

Přihláška:

Vyplňte přihlášku přes internetové rozhraní na webu www.retriever-klub.cz v kalendáři akcí u detailu této akce nebo si ji stáhněte na www.retriever-klub.cz a čitelně vyplněnou včetně kopie dokladu o zaplacení a spolu s kopií průkazu původu psa zašlete na adresu: hlavního poradce pro výkon, nebo na e-mail: vycvikar@rkcz.cz. Pokud je vůdcem nezletilý starší 15 let, pak rodiče k přihlášce připojí prohlášení, že souhlasí s jeho účastí a na zkouškách musí být 1 rodič přítomen. Přednost pro účast na zkouškách mají týmy účastnící se obou dvou zkoušek. Max. počet účastníků je 12.

I. uzávěrka přihlášek je: 1. 8. 2018, II. uzávěrka přihlášek je 25.8. nebo do naplnění stavu.

Veterinární podmínky:

1. Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění - veterinárního zákona) nebo pasem zvířete v zájmovém chovu. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

2. Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.

3. Ke zkoušce nebudou připuštěny hárající feny, feny ve druhé polovině březosti a feny méně než 50 dní po porodu.

4. Přejímku a kontrolu zdravotního stavu psů provede pověřená osoba.

Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.

Všeobecné podmínky:

1. Pes v den zkoušek musí splňovat podmínku minimálního věku 6 měsíců.

2. Na zkouškách se bude posuzovat podle příslušného Soutěžního řádu pro klubové zkoušky retrieverů platného od 1. 1. 2015. Odesláním přihlášky zároveň vůdce potvrzuje, že je mu znám zkušební řád a bude se jím řídit.

3. Ke zkouškám nebudou připuštěni psi a vůdci, kteří nesplňují všeobecné podmínky pro účast na zkouškách. Tyto podmínky jsou uvedeny v Soutěžním řádu pro retrievry.

4. Sbor rozhodčích deleguje ČMKJ na návrh pořadatele.

5. Na zkouškách se nezadává lovecká upotřebitelnost.

6. Ke zkouškám nebude připuštěn jedinec, jehož majitel/vůdce neprokáže jeho totožnost (jedinec označen viditelným tetováním, nebo čipem)

7. Volné pobíhání psů mimo průběh zkoušek je zakázáno. Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za jeho ztrátu, zranění či uhynutí v průběhu zkoušek.

8. Vůdce psa musí mít s sebou průkaz původu psa, očkovací průkaz, doklad o zaplacení členského poplatku na aktuální rok (členové RK CZ), lovecké vodítko přes rameno. Vůdce musí být vzhledem k typu zkoušky vhodně oblečen.

9. Pořadatel a sbor rozhodčích má právo, ze zkoušky vyloučit psa prokazujícího agresivitu, a to jak vůči lidem, tak i ostatním psům. 10. Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost chovný jedinec před nechovným, mladš mladší před starším, při stejném věku ten, jehož vlastní jméno začíná dřívějším písmenem v abecedě.

 

DODATEK Č. 1

Úprava soutěžních řádů ČMKJ pro retrievery

Soutěžní řád ČMKJ byl schválen s platností od 1. 6. 2014 a tudíž se podle něj posuzují již 3 sezóny soutěží pořádaných pro vyjmenovaná plemena. Na základě dosavadních zkušeností s uplatňováním nového Soutěžního řádu ČMKJ předložili Retriever Klub CZ o. s. a KCHLS o. s. tuto úpravu Soutěžních řádů ČMKJ pro plemena retrieverů. Úprava byla odsouhlasena ČMKJ a je platná pro všechny soutěže retrieverů se zadáváním čekatelství titulů od 1. 1. 2017.

Doplňky k jednotlivým disciplínám:

1) Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře – popis disciplíny shodný, změna v hodnocení

- známka 2 - na donesený kus 8 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 minut

- známka 1 – na donesený kus 10 minut na LZ, na ostatních zkouškách jeden kus do 12 minut

- známka 0 – pes do stanoveného limitu nepřinese žádný kus

2) Přinášení – do popisu disciplíny doplnit – vylučující chybou je když pes bere 2 kusy najednou (při disciplínách se dvěma aporty).

3) Přinášení kachny z hluboké vody – z popisu disciplíny vyplývá, že přinášení se hodnotí do známky za disciplínu a proto navrhujeme z tabulek vypustit samostatné hodnocení pomocnou známkou z přinášení (v tabulce ZV a PZ disciplína 5).

4) Dvojitý aport v terénu – z popisu disciplíny vypustit větu: Každý povel k usměrnění psa před vypuštěním snižuje známku.

5) Vlečka se srstnatou zvěří, vlečka s pernatou zvěří – do popisu obou disciplín doplnit větu: Pes může být nasazen na vlečku pouze 3x. Do hodnocení obou disciplín doplnit: známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř nepřinese ani po 3. nasazení na vlečku.

Doplněk do úvodní části:

6) Mezinárodní soutěž retrieverů – MSR - za větu: Soutěží se podle Soutěžního řádu pro KVZPR - doplnit větu: Vítěz posledního ročníku MSR se kvalifikuje přímo k účasti na dalším ročníku MSR, na kterém při prezenci předá putovní pohár pro vítěze MSR pořadatelům.

Úprava Soutěžních řádů je nezbytnou přílohou propozic pro jednotlivé soutěže.

Hodnocení

0
0 hodnocení
0x
0x
0x
0x
0x
0x

Moje hodnocení

Moje hodnocení
Vaše hodnocení 0 
bylo uloženo.

Komentáře

Zatím nebyl vložen žádný komentář.
 

Přidat komentář